آیا اخلاق محیط زیست می تواند مشکلات زیست محیطی را 'حل' کند و جهان را نجات دهد؟ بله، اما ابتدا ما باید به ماهیت هنجارهای ضروری مشکلات زیست محیطی پی بب

آیا اخلاق محیط زیست می تواند مشکلات زیست محیطی را 'حل' کند و جهان را نجات دهد؟ بله، اما ابتدا ما باید به ماهیت هنجارهای ضروری مشکلات زیست محیطی پی بب

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم

دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی

آیا اخلاق محیط زیست می تواند مشکلات زیست محیطی را 'حل' کند و جهان را نجات دهد؟ بله، اما ابتدا ما باید به ماهیت هنجارهای ضروری مشکلات زیست محیطی پی بب

روی دکمه توضیحات کلیک فرمایید

مقاله اصلی مربوط به سال 2003 است

نویسندگان JOEL J KASSIOLA

عنوان فارسی:

آیا اخلاق محیط زیست می تواند مشکلات زیست محیطی را 'حل' کند و جهان را نجات دهد؟

بله، اما ابتدا ما باید به ماهیت هنجارهای ضروری مشکلات زیست محیطی پی ببریم

عنوان انگلیسی:

Can En7ironmental Ethics ‘Sol7e’ En7ironmental
Problems and Sa7e the World? Yes, but First We Must
Recognise the Essential Normati7e Nature of
En7ironmental Problems

چکیده

ماهیت مشکلات زیست محیطی چیست؟ این مقاله با بررسی رابطه بین اخلاق زیست محیطی، مشکلات زیست محیطی و راه حل های آن، برای روشن کردن پاسخ این سوال تلاش می کند. این کار را با بررسی و نقد استدلال مندرج در شماره اخیر ارزش های محیط زیست مبنی بر این که اخلاق زیست محیطی نقشی در حل مشکلات زیست محیطی ندارد، تصریح می کند. نکته مهم در این مقاله این است که مشکلات زیست محیطی اساسا ماهیت هنجاری دارند. بنابراین، گفتمان هنجاری، و به ویژه اخلاق زیست محیطی، در اندیشه و عمل زیست محیطی نقش حیاتی بازی می کند. بحث با این نتیجه گیری به پایان می رسد که شکست در به رسمیت شناختن سهم ضروری هنجارهای محیط زیست از طریق تقلیل دادن نقش مشکلات زیست محیطی به صورت تجربی و محافظه کارانه عمل کردن در این مورد، مانع تغییر اخلاقی و اجتماعی لازم برای نجات جهان می شود.

واژه های کلیدی : مشکلات زیست محیطی، گفتمان اصولی، تغییرات اخلاقی، تغییرات اجتماعی

ABSTRACT
What is the nature of en7ironmental problems? This article attempts to illuminate
this question by exploring the relationship between en7ironmental ethics,
en7ironmental problems and their solution. It does this by examining and
criticising the argument contained in a recent issue of En7ironmental Values
asserting that en7ironmental ethics does not ha7e a role to play in sol7ing
en7ironmental problems. The major point made in this rebuttal article is that
en7ironmental problems are essentially normati7e in nature. Therefore, normati7e
discourse, and en7ironmental ethics in particular, do ha7e a crucial role to
play in en7ironmental thought and action. The discussion concludes with the
judgment that a failure to recognise this essential contribution of normati7e
discourse to en7ironmentalism by committing a conser7ati7e empirical
reductionism of en7ironmental problems is detrimental to the necessary ethical
and social change required to sa7e the world.

محصولات مرتبط